Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja
Pünkösd


Kedves Vendégem!A pünkösd az egyik legszebb keresztény ünnepünk. A Szent Lélek kiáradására emlékezünk ilyenkor, melyet Jézus küldött el nekünk.
Az alábbi szellemi tanítás jól megvilágítja, hogy spirituálisan mit is kell értenünk a Szent Lélek kiáradásán, s hogy mire tesz képessé bennünket, ha befogadjuk.

Ezzel kívánok minden kedves Olvasónak lélekemelő, szép ünnepet!


Szeretettel:


Szabó Judit
„Ő megígérte, hogy elküldi a Vigasztalót, a Megerősítőt, a Vezetőt: a Szentlelket. Isten Szentlelke veletek van minden nap. … Isten Szentlelke nagy és hatalmas munkára tesz benneteket alkalmassá a hit által, mert a hit által mindjobban Maga felé vonz titeket, jelenségeket, megbizonyosodásokat ad nektek, hogy ezeken keresztül meglássátok, hogy e világban minden csak látszat, minden mulandó, változandó.

A Szentlélek értéket, valóságot, bizonyosságot ad a lelketekbe, fölépíti benne a mennyek országát. Ha a szívetekben a Szentlélek munkálkodik, akkor a ti érzéseiteken, gondolataitokon, cselekedeteiteken keresztül Isten akarata megy teljesedésbe itt ezen a földön, hogy a ti életetekkel mennyei kincset teremthessetek, s hogy földi természetetek átváltozhasson mennyei természetté, amely mindenben az igazságot, a szeretetet, az isteni jót és igazat engedi érvényre jutni.
Ha a lelketek csakugyan megtelítődik Szentlélekkel, Isten Lelkének erejével és világosságával, akkor kicsiny csoportotokban egymással, egymás közt és kint a világban hatalmas munkát végezhettek, — nem a ti magatok kicsinységével, gyarló tudásával, hanem a rajtatok keresztül ható Szentlélek erejével. Ti azonban a magatok alázatosságával és önalárendelésével hatalmas nagysággá tehetitek a rajtatok keresztül munkálkodó Szentlelket.

Tulajdonképpen ti, mint lelkiekkel foglalkozó emberek, erre is vagytok hivatva; ez a ti munkátok, ez a ti kötelességetek, hogy a földi világnak világosságot, igazságot és bizonyosságot szolgáltassatok az életetekkel, hogy a gyűlölködő világnak szeretetet adjatok. Hogy amit itt egy kicsiny életben a ti megmozdulásaitokkal végezhettek, az a kicsiny munka megállja a helyét az örökkévalóság mérlegén is, amikor majd számon kérik tőletek a mulandó élet alkalmait és lehetőségeit.
Ez a szeretet, ez az összetartozás nagyobb, mélyebb, erősebb minden köteléknél, minden láncnál, mert Isten Szentlelkének ereje örökkévaló értéket munkál ki bennetek. Boldogoknak nevezlek titeket, ha ezt mint valóságot érzitek a szívetekben; mert ha ezt valóságnak érzitek, akkor a ti életetek is valósággá válik, és nem félhettek, nem retteghettek sem a változások világában történő eseményektől, sem az élettől, sem a haláltól, mert hiszen a halál csak átváltozás lesz részetekre. Az összetartozás törvénye a Szentlélek egybeolvasztó erejénél fogva mindörökké tart, hiszen Istennel kapcsol egybe titeket ez a hatalmas törvény, ez a hatalmas összetartó erő; és ha ezt a lelketekben érzitek, akkor hatalmas, nagy munkára hívott el titeket az Úr.

Ha a lelketekben érzitek, hogy ezt a munkát megvalósítjátok, véghezviszitek, akkor az életetek nem lesz hiábavaló, nem száll a porba. Hanem a cselekedeteitek folytán az életetek minden perce, minden pillanata súllyal esik abba a serpenyőbe, amelyben megmérik az e világon történő eseményeket. És ti a magatok kicsinységében, a világot megmozgató, átalakító hatalommá váltok, — nem a mulandó éneteken, hanem az engedelmességeteken keresztül. — A Szentlélek ereje és hatalma az, amely titeket kikeresett, kiválasztott, és rajtatok keresztül végzi el azt a munkát, amely elejétől fogva el van rendelve.

Kicsinyeknek és gyengéknek mondalak titeket; érezzétek is magatokat azoknak. Hogy a nagy, hatalmas, világokat teremtő, átalakító Szentlélek ereje, az a hatalmas vihar titeket is át- meg átjárjon, hogy rajtatok keresztül emberlelkek csoportjait emelhesse fel Isten világába, az örökkévaló országba. Hogy rajtatok keresztül megvalósulhasson az Isten akarata, megindulhasson az embercsoportok üdvösségét előmozdító munka, amelyhez ti csak a ti földi időtöket, kicsiny, mulandó erőtöket adtátok oda, hogy azon keresztül a Lélek tüze, mint ellenállhatatlan erjesztő és izzóvá tevő hatalom elvégezhesse a földi légkörben ezt a nagy olvasztó műveletet, amelyet el kell végeznie.

Ha pedig titeket az Isten Lelke erre elhívott, ha erre kiválasztott, akkor a ti nevetek fel van írva a mennyben, s akkor tőletek el is várja, hogy ezt megcselekedjétek. Beavatottakká váltok, a nagy isteni titok beavatottaivá az által a kicsiny hit által, amellyel Isten országát és annak igazságát keresitek. …

Ne csüggedjetek el a megpróbáltatások éjszakájában, mert veletek van az Úr a megpróbáltatások viharában. Ha ima közben feltör a lelketekből az érzés Isten felé, Ő átkarolja a ti lelketeket, fölemeli Magához, hogy új erővel megtöltve, új munkára tegyen képessé benneteket.
Az Úr rátok bízta a szeretetet is, hogy ápoljátok magatok közt, és ültessétek el azoknak a lelkében is, akiket az Úr rátok bízott. Nem a külső szeretetet, hanem a lélek szerint való szeretetet, amely az örökkévalót tekinti, az örökkévaló jót és igazat teszi érvényessé mindenütt.

… Tárjátok tehát ki a lelketek ajtaját, hogy a Szentlélek besugározhasson a lelketekbe, és legyetek készen, hogy a Lélek szavát meghallhassátok. Legyetek állandó kapcsolatban az Úr Szent Lelkével, hogy rajtatok keresztül minden időben elvégezhesse a maga munkáját. …Maradjon rajtatok a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme. Munkálkodjatok magatokon és azokon, akiket az Úr rátok bízott; hirdessétek az ő igazságát, és legyetek hűek az ő követésében. Legyetek kitartók és biztosak afelől, hogy Ő veletek van, és nem hagy el benneteket, hanem meghallgatja a ti imáitokat, és megsegít titeket minden jóra való igyekezetetekben, s fölemeli a lelketeket, valahányszor kéritek Őt, és megtisztítja a szíveteket, valahányszor Neki felajánljátok.”Ezotériák I. 61-62. old. - Szellemi Búvárok Pesti Egylete, 1940Legújabb írásaimról itt tájékozódhat:
Legfrissebb híreimKönyveimA HONLAP TARTALMA
Nyitóoldal A legismertebb ezoterikus irányzatok Könyveim
Köszöntő A tanítvány útja Tanfolyamok, előadások
Honlaptérkép /részletes tartalom/ A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Ajánlás
Spirituális világnézet Prófécia A kegyelem