Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja


Kedves Vendégem!

A különböző spirituális tanítások nem mindig magyarázzák meg egyértelműen, hogy mit értünk szellemen, lelken és anyagon (testen). Ezért választottam most egy olyan tanítást, ami konkréten megadja erre a választ, de azt is megtudhatjuk belőle, hogy mit nevezünk „nirvánának” és tökéletességnek.


Szabó JuditSzellem, lélek, test, aura


„A szellemmag az egyén erőközpontja, Istennek egy önálló gondolata, amely mindenkit mindenki mástól megkülönböztet. Ezt a szellemmagot, ezt az isteni szikrát, ezt a gondolatot körülburkolja az Isten teremtésének első aktusával létrehozott életprincípium, az az életerő, amelyet Isten Magából kisugárzott, és állandóan kisugároz.
Tehát a szellem két tényezőből áll: egy folytonos teremtőerővel felruházott isteni szikrából, és az azt körülvevő életerő mennyiségből, életprincípiumból, amelyből a lélek fejlődik.
Amikor a szellem megteremtetése után önálló működésbe lép, önmagából erőket sugároz ki, amelyek ebben az őt körülvevő életrétegben kétféleképp minősülnek, mégpedig érzelmi és értelmi szférát alkotnak körülötte.
Eddig van tehát: a szellem, s az őt körülvevő lélek két szférája, t. i. az érzelmi és az értelmi szféra, amelyet ti úgy neveztek, hogy asztrál- és mentál-réteg.
Amikor a szellem hatása még messzebb terjed, akkor az értelmi szférán kívül még egy erőréteg képződik: az akarat megnyilvánulásának rétege; ezt nevezitek itt ebben a világban éteri testnek. …
A szellem, mint mindezeknek az életrétegeknek központja és éltetője, önmagából folyton-folyvást vibrációkat bocsát ki. Ezek a vibrációk, mint sugárzások áthatolnak az érzelmi szférán, az értelmi szférán, az éteri szférán és megvalósulásra törnek, amennyiben a szellem a félanyagi, vagy az anyagi világban él. Ez a sugárzás megszakítás nélkül folyton tart, s csak akkor szűnik meg, ha a szellemre a bukás következtében teljes bénulás következik be.
Amikor azt mondom, hogy: sugárzás, én egy egészen magas világban élő tiszta szellem típusát veszem fel. Ez a sugárzás, amint az első réteget érinti, érzelemmé változik át, amikor a második réteget érinti, értelmi tényezővé lesz, és amikor a harmadik réteget érinti, erőben nyilvánul meg.
A kívülről való ráhatás ugyanígy történik. A legkülső éteri réteget érintő impulzus, mint ütközés, erőhatás formájában jelentkezik; azután érinti az értelmi szférát, gondolatokat keltve, és behatol az érzelmi szférába, érzelmeket ébresztve, s úgy érintkezik a szellemmel, amelyet további tevékenységre ösztönöz, illetőleg tevékenységét irányítja, módosítja.
Az egészen tiszta szellem, aki Isten fénykörében él, egyszerű. Isten Maga a szeretet; egyetlen tulajdonság, egyetlen tényező, egyetlen princípium. A tiszta szellem is egyetlen princípium, ő a hálával telített szeretet fényburkában él. Mindazok a rétegek, amelyek az ő tevékenysége révén keletkeznek, már az ő további munkálkodásának, a mélyebben esett világokkal való érintkezésének következményei. Az érzelmi réteg, az értelmi réteg és az akaraterő rétege mind nem más, mint az ő homogén, egyszerű lényének kivetítődése.
Ebből következik, hogy amikor az alulról fölfelé haladó szellem fejlődésének útján eléri a legmagasabb fokot, a tökéletességet, akkor az ő összes külső szférái, rétegei megszűnnek, felszívódnak, átminősülnek, áthasonulnak, s a szellem ismét egyszerűvé, egylényegűvé változik, úgyhogy végül ismét egyetlen ragyogó fénypalást veszi körül, amely az ő egyedüli tulajdonságát tükrözi: a hálával telített szeretetet.
Ez az a bizonyos üdvösség, ez a nirvána, ez a menny békessége.
Mert amikor a szellemnek a gondolatok tömegével kell működnie és hatnia, amikor az akarati rétegen keresztül impulzusokat kell fölvennie, akkor nem élhet békességben, mivel a folyton tartó munkálkodás izgalommal, fáradtsággal jár még a tiszta és magas szellemre nézve is.
Azonban még ha a tiszta és magas szellem végez is mélyebb világokon feladatot, akkor ő is kényszerül a maga egynemű, egyszerű, egylényegű énjéből ezeket a külső rétegeket megalkotni, mert csak ezeknek a közvetítésével tud hatni, kapcsolódni fluidokkal, világokkal és folyamatokkal.
Ha pedig a szellem még mélyebb világokba száll alá, akár feladata végzésére, akár azért, mert bukottsága őt odautalja, akkor félanyagi és fizikai testet ölt magára. A fizikai test ismét egy erőrétegnek látszik, valójában azonban nem az, hanem csak egy része az éteri testnek, egy sejtesített rétege a külső erőburoknak. Amely a központi tényezőnek: a szellemnek a kisugárzása szempontjából csak annyit jelent, mint az árnyék, vagy a felhő; ahogyan a puskagolyó változatlan sebességgel repül keresztül megvilágított, vagy sötét tereken, úgy a szellem kisugárzása is az éteri testen éppen úgy keresztülfut és áthatol, akár van rajta fizikai test, akár nincs.
A fizikai testtel azonban nem fejeződik be a lélek rétegeinek sorozata, mert a fizikai testen túl van még egy erőréteg, az ú.n. aura, — ahogyan emberi szóval nevezni szoktátok, — ami szintén nem más, mint a harmadik rétegnek, az éterikus testnek a folytatása. Ez az aura egy erőburok, amely arra szolgál, hogy a szellemet és a szellem lelki testeit megvédje külső szellemi, lelki és fluidáris betolakodások ellenében. Ez, mint rugalmas, erőteljes ellenálló közeg védi az értelmi és az érzelmi réteget a maga munkálkodásában, és gátul szolgál idegen, kóbor szellemekkel szemben. Akik ebbe semmiképp nem képesek behatolni, hacsak a szellem maga meg nem nyitja nekik az utat, és páncélul szolgál fluidáris behatások, ártó gondolatok és érzések ellenében mindaddig, ameddig a szellem maga meg nem nyitja ezt a hatalmas védőburkot előttük. Az egészséges szellem teljesen ellenálló az ilyen külső behatásokkal szemben.
Mit értünk egészséges szellem alatt? A szellem érzései és gondolatai addig egészségesek, ameddig azok az igaz jót, az igazságot tükrözik, és azt sugározzák ki önmagukból. Isten a legmagasabb Szellem, aki csak szeretetet sugároz ki magából, s azért Ő a legnagyobb Hatalom. Egészséges szellem tehát az, aki csak az Isten szerint való igazságot sugározza ki magából. Az ilyen szellemnek egyetlen hajszálát sem lehet meggörbíteni, mert az igazság ellenállhatatlan lenyűgöző halalom és olyan védő páncél, amelyen keresztül az ellentétnek semmi néven nevezendő fegyvere nem hatolhat.”

Az utolsó óra munkásaihoz III.
Szellemi tanítások Pál médium útján
Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Budapest, 1939.
Legújabb írásaimról itt tájékozódhat:
Legfrissebb híreimKönyveimA HONLAP TARTALMA
Köszöntő A legismertebb ezoterikus irányzatok Könyveim
A fény őrzőihez A tanítvány útja Tanfolyamok, előadások
Honlaptérkép /részletes tartalom/ A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Ajánlás
Spirituális világnézet A kegyelem Aktuális
Prófécia