Spirituella lärorna - Judit Szabó's hemsida
Eftersom denna process är väldigt invecklad så anser jag att det är viktigt att vi närmar oss den från flera riktningar. Så jag tänker berätta om ett annat synsätt för att komma till huvudsaken.

Det finns ett gammalt medialt meddelande som kanske i alla fall för mig känns mest äkta av alla. Den Namnlösa Anden i Ungern lämnade under 1930-talet flera viktiga andliga meddelanden till medierna Eszter och Pál, och även följande kommer från dem. För att kunna förstå det ska man inte bara känna till att det kommer från 1939 så språkbruket är lite annorlunda än dagens, utan även att Den Namnlösa Anden är i hjärta och själ Jesus följeslagare, och det är ur denna synpunkt han levererar viktiga upplysningar till oss om den stora förvandlingen:

”Ja, Jorden är en stor skola i vilken eleverna … har väldigt olika färdigheter. Det finns elever som fokuserar all sin kraft, fäster sin blick och håller den konstant på sina lektorers läppar, och genom sina krafters ansträngningar kämpar sig framåt. Och det finns elever som försöker gömma sig från ljuset så att de kan ägna sig åt småaktigheter i bakgrunden, där de kan undvika lärarens blick.

Men i denna skola kan ingen undgå den högsta Lektorns blick... Och när en gång denna skola, denna Jorden, som håller inom sig själv så många olika studenter, når nivån när de kämpande måste skiljas från de slarviga kommer inget att vara mer naturligt, och inget kommer att stämma mer överens med Guds rättvisa, än att denna åtskiljningsprocess får ta sin början. Det måste nödvändigtvis inträffa därför att Guds rättvisa kräver det, hans godhet och eviga kärlek kräver det.

Under mina föregående lektioner jämförde jag jordens andliga befolkning … i relation till framgångens resa med sådana resenärer som delar upp sig i tre grupper.

Det finns de som genom sina krafters ansträngningar … alltid … kämpar framåt... Det är dessa som hjälper till att dra utvecklingens kärra framåt.

Det finns därtill sådana trötta själar som är för orkeslösa för att tänka, för kraftlösa för att företa sig något. Dessa sätter sig på framgångens kärra, det vill säga följer alla människors vana att försöka leva sina liv i bekvämlighet utan att vara självständiga, utan egen vilja, utan egna mål.

Och det finns till slut de som drar denna kärra uppåt.
Det är om dessa jag sade till er att det är de som utgör det andliga samhällets grund.Denna grund utgörs dock inte bara av det mänskliga samhällets nedersta lager utan av samtliga av samhällets skikt. De som i det nedersta lagret hänsynslöst bestjäl sina medmänniskor hör likväl hit … som vetenskapens representanter som med kallt blod och råa sinnen sprider synsätt som berövar hela tidsåldrar från sin tro, … samt de som använder sin framstående ställning för egen personlig vinning istället för att tjäna uppgiften som har lämnats till dem.

Sanningens ande kräver att de som med alla sina krafters ansträngningar förnekar sig själva sina begär, sina mänskliga, jordliga glädjekällor och kanske genom en serie liv har strävat efter att leva enligt Guds vilja, att de en gång måste nå lugnets, belöningens, vilans och fridens tid. Endast de får enas med Guds kärlek, nåd och godhet, för han låter inte de som har kämpat i evig tid lida tillsammans med dem med onda avsikter.

Men också med Guds visdom kan endast de förlikas, så att de som har gått ut klassen – därför att de flitigt hade studerat och förberett sig inför provet – inte ska bli lämnade tillsammans med dem som inte bara är oförmögna att ta examen i den klassens ämne, utan underkänns så grovt att de måste hamna i en ännu lägre klass.

Slutligen medför Guds förbarmande nåd och kärlek logiskt nog att de som ej vill studera i denna skola, och i denna är oförmögna att utvecklas, ska hamna i en situation där deras utveckling kan växla till ett nytt spår som lockar med bättre resultat.

Det innebär att tiden måste komma när de som inte hittar förutsättningarna för sin utveckling i den här skolan kan komma vidare till en lägre, mer primitiv skola med råare lagar, där de kan börja om från början med det som de inte lärde sig här, eller ännu värre, det som de lärde in på ett skadligt sätt.

Guds kärlek skulle ju förgäves försöka hålla de mer utvecklade tillsammans med dessa andar, som genom en serie livstider har förpestat sig själva genom sin egoism, kärlek för det materiella, trolöshet och hat till en sådan grad, att de i princip har lämnat över sig själva till de mörka krafterna.
Alltså är det för dem som går mot det ”skadliga” nödvändigt med detta urval därför att det allra bästa för de själar, som till gränsen är fyllda med motsättningens känslor, är att hamna i ett återskapande som föregås av en lång, lång själslig död. Ty under denna långa själsliga död tystnar, förklingar, så att säga dör dessa motsättande känslor, tankar, begär och strävanden, och själen som vaknar upp kanske eoner senare kan åter börja … utvecklas under sådana bistra lagar, att de omedvetet dåliga handlingarnas konsekvenser genast kan varna den om den är på väg i fel riktning.

Endast på detta sätt, endast genom en sådan pånyttfödelse kan de, som fastnat i det onda, åter ledas in på utvecklingens … - på vårt språk – lyckans väg.

Guds rättvisa, Guds oändliga kärlek, godhet och vishet inte bara tillåter, utan utifrån dessa egenskaper kräver att tiden måste komma, om vilken vår Herre sade att fåren skulle skiljas från baggarna, varefter han skulle ställa den ena gruppen mot sin högra hand och den andra mot sin vänstra. Och de som ställdes mot den vänstra handen skulle skickas till ett ”evigt” lidande. Detta ändlösa lidande betyder för anden en så kallad för evigt varande (andlig) död när anden ej fungerar, så att Messias därefter åter skall kunna väcka dem och leda dem mot en ny uppgång, nytt ljus, med samma kärlek med vilken han ledde dem i den gamla skolan, på Jorden, där de dock saknade möjligheter för att göra ytterligare framsteg …

Ni säger att Gud inte kan vara så hänsynslös att han skänker den ena gruppen ytterligare framsteg och en mer glädjefylld existens, medan den andra gruppen förlamas och dödas.

Människobröder, det är i verkligheten ej Gud som gör detta, utan andarna gör det mot sig själva… Gud är en ande som själv skapade andarna. Gud skapar tankar och känslor vars outtömliga och eviga källa han är. Dessa tankar och känslor äntrar som andliga individer in i världen, in i livet.

Detta av Guds, Skaparens attribut tar även den nyskapade anden med sig i all sin enkelhet. Anden skapar också tankar och känslor. En renare, mer utvecklad ande med bättre självkänsla utstrålar således renare, ädlare tankar och känslor. Dessa är hennes skapelser och dessa tankar och känslor samlas som krafter runt henne och fluidiserar. Detta flöde kan i viss mening betraktas som materia. Dessa fluidum, som alltså skapas på detta sätt av anden genom hennes tanke- och energiutstrålning, utgör hennes (andliga) kläder, hennes hem, och samtidigt står de till hennes förfogande som verktyg för vidare verksamheter. Den renare, högre stående anden tillverkar via sina sannare känslor och tankar upplyftande, fina, … luftiga fluider, som lyder hennes minsta känslovibrationer och som omger henne likt vitt möblemang.

Den djupt sjunkna anden … ger tack vare sin skaparförmåga också ut tankar och känslor, och även dessa känslor och tankar skapar fluidum, men dessa fluider utgörs av tung, tjock, mörk massa som omger den simpla anden likt perispirit, likt andens spegelbild, nästan som själva den jordsliga kroppen. Detta är ett stelt, svårböjligt, tjockt pansar som inte lyder hennes önskningar utan verkar för att väldigt tydligt visa på hennes inre brister, som hon naturligtvis vantrivs i. Men hon själv hade skapat detta, det här är hennes fristad, hennes hem; dessa är krafterna som hon omges av.

Nå mina vänner, förutom dessa krafter gör sig en annan gällande: Guds barmhärtighet, (för det är ju så att Jorden lever idag i nådens tidsålder, när … Guds nåd strålar med större styrka på de försjunkna, kämpande jordliga andehorderna som står inför sin mognad). Och denna eviga kraft utifrån slår igenom de höljen som andarna har skapat runt sig själva. Ty denna kraft är ren och sann: därmed löser den till viss grad upp de täta höljen som omger de lågt stående andarna och frigör lite rörelseutrymme för anden inuti.

Men så fort denna nåd återtas – och detta nådiga undantagstillstånd kommer inte att vara för evigt – så kommer dessa täta höljen, dessa tunga kroppar, fluidumkroppar … att stänga igen, förtätas, och kommer genom sin egen tyngd och effekten av dragningskraften som de simpla andarna inuti utgör att innesluta dem, och deras självmedvetenhet kommer att försvinna innan separationen inträffar i den jordliga, materiella världen.

De stänger in sig själva, det är inte Guds mäktiga ord som stänger in dem.

Så fort Guds nåd återtas från lagen, går lagen automatiskt i kraft och alla får skörda som de sått.

I era skrifter finns skrivet: ”Omvänd er, för tiden är nära”. Och när vi säger att tiden är nära, så menar vi inte att det är länge kvar och att ni har kanske årtusenden på er … att tiden är nära ska uppfattas efter mänskliga perspektiv …

Se er omkring, och se att säden är färdig för skörden, och se den nu med mänskliga ögon och mänskligt förstånd kännbara oerhörda avskiljning som visar sig mellan fåren och baggarna! Se, hur de troende och de som törstar efter tro trängs i det ena lägret, det spelar ingen roll under vilket namn, benämning, kategori och inom vilka ramar – och se hur den andra gruppen fjärmar sig...

Nådens sol skiner ännu, men kommer ej att skina för evigt! … nådens tid … kommer att vara förbi och då inträffar det dom Herren Jesus talade om … . Inte bara själarna kommer att skiljas åt, utan också den materiella världen kommer att omvandlas, så att de som har varit Guds tjänare kan få leva i ett enkelt, högre stående sanningens samhälle, där den grundläggande hederliga ansvarskänslan blir det som … Jesus utropade: Gör ej sådant mot andra som du inte vill att de ska göra mot dig.

Det blir grundlagen i detta samhälle. Men det blir inte paragrafer i skrift som tvingar samhällets medlemmar att följa den, utan denna lag kommer att finnas djupt etsad i varje medlems själ...

Tänk er detta nya samhälle där det dels inte kommer att finnas några domstolar, för det finns inget att döma för. Där alla anstränger sig för att göra det bästa för sin medmänniska; det kommer inte att finnas någon militär, för varför skulle det finnas när ingen vill göra någon annan illa. Det ska inte finnas någon polis, för varför skulle man vilja hålla ordning där ingen vill störa den. Och det kommer inte att finnas så fruktansvärt många tunga och betungande institutioner som skapar i vår fattiga jordliga värld … av de simpla andarnas onda tankar, onda känningar och onda intentioner.

Föreställ er raskt detta samhälle! Och när ni har föreställt er det, fundera då på att man i ett sådant samhälle inte bara kan släppa in dem, vars varje strävan var att begränsa andra och skaffa allt åt sig själva.

Dessa två kategorier måste skiljas åt; på detta sätt kan man förse båda grupperna med förutsättningar för att utvecklas genom en nystart.

Och när ni har föreställt er detta nya samhälle, då frågar jag er, vill ni inte bli dess medlemmar? Det är klart ni vill! Och ni kan bli det! …

Vårt mål är att ni ska komma in i detta nya samhälle. Och även fast stora ansträngningar kommer att krävas så blir inte dessa ansträngningar ett bittert arbete, för även minsta resultat kommer att glädja er.

Men påbörja arbetet idag, inte imorgon! Tro inte att det är tiotusen år kvar, och ett oändligt antal inkarnationer, för jag upprepar: domedagen är nära, så nära att inte alla av er kommer att hinna förkroppsligas ännu en gång.

Så jag säger till er, gör allt för att veckla ut era personligheter (Gudomliga Jag) ur sina höljen, som ni byggt runt dem genom era synder.

Som uppmuntring … säger jag till er att … om ni anstränger era själar till det yttersta – vilket inte innebär någon akrobatisk uppvisning – så kan ni under en enda livstid, ännu i detta liv … uppnå väldigt mycket. Det rätta sättet, den rätta vägen kan leda er långt, ni kan skala av … mycket av det täta höljet som täcker över era personligheter. Och om ni fattar det mäktigaste vapnet, trons vapen, och det mäktigaste försvaret, ödmjukhetens sköld i era händer, … då kan detta enda liv som ni lever nu bringa er sådana glädjande frukter som ni inte ens hade vågat hoppas på... .

Släpp era personligheter fria, mina medmänniskor! Men låt inte denna personbefrielse betyda ”jag, människa, vill påverka och utveckla krafter”, tvärtom; håll inte räkning på detta obetydliga arbete som ni är kapabla till. Betrakta lidelserna som räntebärande kapital som ni kunde utjämna era skulder med!

Till alla, vars tid är över: rädda vad ni kan! Greppa nåden med alla era tio fingrar, som ges fritt till er om ni ber om den, och om ni gör er värdiga genom er ödmjukhet. …

Utveckla era personligheter som så, att ni medvetet tar av er det täta, tjocka hölje som täcker över denna person, så att Guds nådiga ljus kan komma i direktkontakt med era andar. Därför att om detta nådiga ljus strålar in i era själar, andar, kan det fylla dem med kärlek, godhet, ödmjukhet och med kraften som … ni är oförmögna att producera av er själva utan Gud, oavsett hur hårt ni anstränger er.

Alltså, lämna era mänskliga jag, och vänd era blickar mot era andliga jag …
Låt er ande få luft och komma till tals. Ha tro, vilket betyder håll sant det som Gud lovar, och håll inte sant det som finns rätt framför era ögon och är åtråvärt.

Ha tro, var ödmjuka, ha hopp, och låt er inte nedslås av det förgångnas mörka skuggor, för även denna nedslagenhet är ond … den försöker bosätta sig i era själar.

Ni har lagt era händer på okets handtag, titta inte bakåt utan titta framåt, för framför er vandrar Kristus i sina glänsande vita kläder. Och om ni alltid tittar framåt så kommer ni inte att tappa Honom ur sikte, utan letar efter hans glimrande fotspår, och genom att följa dessa glimrande fotspår når ni den relativa himlen som väntar Jordens strävande andar.”

(1. För de verksamma under den sista timmen – Den Namnlösa Andens läror genom mediet Pál – I. upplagan, Szellemi Búvárok Pesti Egylete (Andliga dykarnas enhet i Pest), 1939 – Den slutgiltiga domen (sid 155-169)
Tillbaka till "2012 - Den globala spirituella förvandlingen"


INNEHÅLL
Ingångssida Den spirituella världssynens grunder Lärjungens väg
Hälsning 2012 – Den globala spirituella förvandlingen Mina böcker
Kurser, föreläsningar