Spirituella lärorna - Judit Szabó's hemsida


Order esoterik härstammar ur grekiskans esoteros = inre, och hänvisar till en inre cirkel. Den konkreta betydelsen av ordet esoterik, som vi använder, är läran som vänder sig till en inre cirkel och handlar om den mänskliga existensens djupaste mening, och om sambandet mellan mikrokosmos och makrokosmos. Denna lära har alltid bara varit tillgänglig för få, de invigda, i motsats till de exoteriska (exoteros = yttre) lärorna, som vänder sig till den stora massan. Anledningen till detta är tydlig om man tittar på de esoteriska lärornas slutmål: detta är inget annat än att resa sig över polaritetens värld, upp och in i enheten.

Alla stora andliga läror har en exoterisk del som vänder sig till massorna och en esoterisk som talar till en inre cirkel. Lärorna som riktar sig till många, innehåller sådana lagar och föreskrifter som är relativt enkla att följa, och som ger en långsam men ofarlig andlig utveckling över många inkarnationer. De exoteriska lärorna (som t ex De Tio Budorden) förelägger dels grundreglerna i den mänskliga samlevnaden, dels skyddar de de ouppväckta följeslagarna från att hamna ännu längre ifrån den gudomliga kärnan och sjunka ännu djupare ner i materian. Därför är de extremt viktiga läror för dem som ännu inte är andligt vakna.

De esoteriska lärorna vänder sig till de vakna själarna vars Gudomliga Jag redan har påbörjat processen som leder tillbaka till den Rena Källan. Det andliga uppvaknandet inträffar bara när man redan har varit med om ett stort antal reinkarnationer, oftast när själen har nått en mogen ålder. När detta väl sker så fokuserar väldigt många själar alla sina krafter på att frigöra sig ur materian. Det är till dem de esoteriska råden riktar sig, innehållsrika i avsägelser som kan verka stränga och övningar som är essentiella.

Alla själar är skapta för att en gång återgå till enheten. Därför kommer under den långa serien inkarnationer att finnas liv där man lever enligt de exoteriska lärorna och det kommer senare även att finnas liv där man följer de esoteriska lärorna.

Eftersom Jorden – än så länge – ger inkarnationsmöjligheter till de själar som vill uppleva det materiella livet, så är majoriteten av de själar som lever här ej vid vaket medvetande, och lever starkt i materian. På grund av detta har det alltid bara varit ett ringa antal under ett givet tidsintervall som har ägnat sina liv åt frälsning och återgång till den Andliga Källan. Därför talar de esoteriska lärorna alltid endast till ett fåtal människor.
Men om vi tittar på tidernas helhet, så kan vi se att alla kommer till slut tillbaka till Källan, förr eller senare kommer alla själar att bekanta sig med dessa läror – även om inte samtidigt.

Det finns en annan, viktig orsak till att de esoteriska lärorna endast kan nå en relativt liten grupp. En väsentlig del av den spirituella utvecklingen är att skärpa medvetandets vakenhet.
Detta är endast möjligt om personen i fråga inte bara är andligt vaken, hon måste också ha jobbat på sin personlighet och vara på väg mot att enas med sitt Gudomliga Jag. För att nå vakenhet behövs alltså ett moget, vaket medvetande med förmåga att tänka själv och uppfatta olikheter.
En övervägande del av mänskligheten, den stora massan, utgörs av ovan nämnda anledningar inte av sådana medvetanden. Dessutom har folkmassan sin egen psykologi och jag skulle bara vilja lyfta fram en sak: det medvetandelösa beteendet. Massan – mängden – är också i de spirituella lärorna det medvetandelösas symbol och befinner sig därför i början av den mänskliga utvecklingen. Eftersom ett av huvudmålen med de esoteriska lärorna är att utveckla medvetenheten så talar de inte till de medvetandelösa, utan till de själar som har väckt eller håller på att väcka sin självmedvetenhet. Detta är ännu en anledning till att esoterik aldrig kan bli den stora massans tankesätt – oavsett hur mycket dagens upplysta, men i materian försjunkna människor skulle vilja det. Frälsning och upplysning, eftersom de alltid går hand i hand med att utveckla medvetandet så kan de aldrig bli massans, därför kommer esoteriken att förbli som den har varit: en lära för få invigda.

Och här måste vi nämna ett annat av esoterikens kännetecken: vetskap och inte kunskap. Detta betyder att den härstammar ur erfarenhet som inte kan lämnas över. Kunskap kan lätt överlämnas, även till stora folkmassor. Erfarenhet kan inte det, eftersom den kommer från egna upplevelser. Därför är det typiskt den esoteriska vetskapen att den som har erfarit vet, den som bara har läst om den, vet inte.

Eftersom ett av målen med de esoteriska lärorna är att höjas upp ur materian, så talar de inte utåt till de som lever i materian, och vill därför inte vara på mission att samla på sig massor av följeslagare och föreningar. Som vi såg så är massan alltid exoterisk.

Målet med de esoteriska lärorna beror starkt på den andliga riktningen och är därför inte alltid samma. Det som är gemensamt i alla sådana läror är att resa sig ur polariteten. Eftersom detta fortfarande är ganska långt ifrån upplysning, så beskriver de olika lärorna sina slutmål på olika sätt: att nå den mänskliga helheten, att förena sig med Gud, att bli upplyst, att bli frälst, Unio Mystica, att nå ett kosmiskt medvetande. Dessa begrepp överlappar inte helt med varandra, efter en viss punkt så kan det finnas en del olikheter mellan de olika lärorna.

Som jag nämnde i inledningen så leder den urgamla läran det mänskliga väsendet tillbaka till dess andliga hem oavsett tid, kultur eller andra föränderliga faktorer. Detta är anledningen till att dessa uråldriga andliga läror aldrig behöver ändras på, reformeras eller justeras mot den aktuella erans människor. Förändra och justera ska man det som är föränderligt, förgånget, dvs materiellt och ej av andlig natur. Esoterik är en andlig lära. Detta medför att den som följer de tusentals år gamla lärorna kommer även idag att nå det befriade medvetandetillståndet som läran utlovar. Dagens stora mästare”insisterar” därför att man följer traditionerna.
Det finns en andlig inriktning i Indien som säger att ju högre andlig nivå en mästare når, desto hårdare håller han vid de gamla lärorna.

Som avslutning bör vi nämna en väldigt viktig sak: det kanske viktigaste målet som de esoteriska lärorna har är att skapa en vakenhet åt medvetandet, och att skärpa det. De andligt ouppväckta människorna kallas ”sovande” eller förlamade, och dem som återvänt till Gud för renlärig, sällsynt vaken. Det är väldigt viktigt för vår västerländska, informations- och inlärningscentrerade uppfattning att detta slutmål, att nå vakenhet inte kommer från inlärning eller kunskap. Vakenhet kan nås genom en omvandling av medvetandets tillstånd. Detta kan i sin tur förverkligas genom rätt livsstil och tekniker - spirituella övningar.
Och genom en annan viktig sak: dedikation. Den som har bestämt sig för att återvända till den Eviga Källan kan bara nå sitt mål om hela hennes väsen vill detsamma. Angående detta sa Jesus att ”Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig” (Matt 10, 37) som betyder att bara den som håller det andliga över sina jordliga förbindelser kan i sanning stiga in på den andliga vägen. Dedikation behövs för att man ska kunna följa den väg som leder till målet ända till slutet.

2. Esoterikens världssyn

Eftersom målet med de esoteriska lärorna är att nå enhet, så speglas detta i dess världssyn. Esoteriken erkänner, och förnekar på intet sätt, att verkligheten även har en dimension där tvåsamheten, polariteten regerar, där krafterna spänns mot varandra, kämpar mot varandra. Eftersom enheten som kännetecknar esoteriken står över denna tvåsamhet, så ser den bortom detta och vet, att polaritet inte är den enda verkligheten – i motsats till de läror som härstammar ur polaritetens värld och inte ser uppåt, och därför tror att deras värld är den enda existerande verkligheten.

Tvåsamheten, dvs dualismens/polaritetens värld, handlar om motsatsernas bittra, ändlösa krig som aldrig någonsin når en lösning. De esoteriska lärorna förnekar inte att detta finns, men förkunnar att detta inte är verkligheten. I polariteten kan man aldrig segra slutgiltigt, men man kan resa sig över den genom att ena motsatserna. Därför är det esoteriska tänkandets grundtes ”både och” i motsats till polaritetens ”antingen eller”.
INNEHÅLL
Ingångssida Den spirituella världssynens grunder Lärjungens väg
Hälsning 2012 – Den globala spirituella förvandlingen Mina böcker
Kurser, föreläsningar