Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja


Kedves Vendégem!

Az ünnep után folytatódnak a hétköznapok, amelyeket törekszünk egyre jobbá tenni - amennyire erőnkből telik.
A világ jelenlegi helyzetében az emberek türelme, nyugalma, reménye, jócskán megcsappant, ezért ennek helyreállítására nagy gonodot kell fordítanunk. Mint azt az asztrológiai elemzésekből tudjuk, a helyzet kirobbanásának képlete rendkívüli hasonlatosságot mutat a II. világháború kirobbanásának állásaival. A csaták azonban - úgy tűnik -, most a lélek világában zajlanak. Szellemi szempontból ennek leghatékonyabb gyógymódja a belső béke megteremtése.
Ennek eléréséhez szeretnék a következő alkalmakkor támpontokat adni. A mostani tanítás a belső béke mélyebb, szellemibb oldalát mutatja be.
Szabó Judit
„Boldogok a békességre igyekezők…”


„A békesség az isteni tulajdonságoknak egyik legfontosabb alkotórésze. A békesség a megnyugvást osztó, csendben munkálkodó, az életnek helyet készítő, mindenhez hozzásegítő, mindent feltáró, mindent megértő, mindent egybekapcsoló mélységes és titokzatos erejével szelíden, és lágyan hordozza a megteremtett szellemeket és világaikat rendeltetésük célja felé. Mindenek fejlődési, haladási lehetőséget nyújt a végtelenség birodalmában, hogy minden a beteljesülésben, a boldogságban találja meg létének célját. A békesség tehát szükséges alapeleme a lelki fejlődésnek és haladásnak. Békesség nélkül káosz, rendezetlenség és zűrzavar keletkezik. …
Minél nagyobb a belső zűrzavar az emberben, annál türelmetlenebb, annál békétlenebb és elégedetlenebb, mert a múlandó élet látszatos értékeiben véli megtalálni azt a békességet, azt a megnyugvást, amely után a lelke sóvárog. …
A zűrzavarnak kapkodás, fejetlenség, oktalan és céltalan erőpazarlás a következménye. Az erőpazarlásnak pedig legyengülés, elhomályosodás és összeroppanás. A halál mozdulatlansága, fásultsága terjeszkedik és uralkodik az élet felett. …
A lélek egészséges állapotát csak az Istennel való szoros kapcsolatban tarthatja fenn. Mi más volna az oka a sok testi és lelki betegségnek, nyomorúságnak, ha nem a tartós ellenállás Isten igazságával szemben? Mi volna az oka, a végső idők tömegbetegségének, az idegességnek, ha nem a lélek kifáradása a célt tévesztett bolyongásban? A lélek erőtartalékainak a kimerülése, mert elhagyta és megtagadta Istent.
A korszellem az anyagelvűség igájába fogja azokat a lelkeket, akik elvesztették iránytűjüket: a benső hit világosságát. … Az önzés, az irigység, a gőg, a testiség, a hazugság, az anyag bálványozása, a kegyetlen bosszúállás mind a lélek belső békességének ellensége. Ezek mind felsorakozva harcban állnak, hogy az isteni kegyelem által nyújtott örömöt, boldogságot megsemmisítsék, és a földi világot siralomvölggyé tegyék. Az emberi lélek ezen dédelgetett szörnyei hozzák a pusztítást a világra és messze elűzik a békességet, boldogságát, megértést, a kibontakozás lehetőségét. …
Öröm és a bánat, nyereség és veszteség, dicsőség és gyalázat, felemelkedés és alásüllyedés, szeretet és gyűlölet, mind erős hullámzásban tartja a lelket, egészen addig, amíg az elfáradva, kimerülve, összeroppanva céltalannak látja a földi életet. Amíg a nagy végletek között hányódik az emberi lélek, addig nem tud megnyugodni. …
Azért boldogok a békességre igyekvők, mert a békesség lelke felemeli, meggyógyítja,sebezhetetlenné, ellenállóvá, tartóvá, erőssé teszi őket a bűnnel, a bűn támadásával, kísértéseivel szemben. Ha körülöttük tombol is a harc, lelkükben békesség uralkodik, amellyel diadalra viszik Isten ügyét, megalapozzák Isten országát a háborúság világában. …
Boldogok, akik nem hordozzák lelkükben a háborúságot okozó csírákat, akiknek cselekedetei, beszédei nem szítják fel a haragos indulatokat, elégedetlenséget, versengést, gyűlöletet, a pártoskodást. Ezek nem fűtik a szenvedélyeket, nem hintik el a megbotránkozás magvát maguk körül, hanem jóakarattal igyekeznek mindent elhárítani az útból, ami a békességet, a megértést, a bizalmat veszélyezteti.
A földi életben, a hibákkal terhelt lelkek világában csak nagy áldozatok és lemondások árán lehet a békességet ideig-óráig megtartani. De nem is ez a látszólagos békesség az, ami boldogságot nyújthat, hanem az a békesség, mely Isten megismeréséből árad az emberi lélekbe. Ezt a békességet nem adhatja a világ, mert ez a békesség nagy távlatokat összekapcsoló, nagy végleteket eggyé olvasztó erő. A békesség a jó és igaz törvényének mindenekfelett való uralma. A békesség kiemeli a múlandóság változatainak hatása alól a szellemi lényeget, és akkor a tévedés árnyképei nem zavarhatják meg többé tartósan azt az összhangot, amely az Istent megtaláló szellemi ember lelkében kialakult.
A békesség az Isten végtelen jóságába és atyai gondoskodásába vetett hit következménye. De ez nem menti fel az embert a gondolkodás, a tanulás és a jóban való munkálkodás kötelezettsége alól! Sőt, a megismert jónak és igaznak mind nagyobb érvényesülést szerezni a földi ember legszentebb kötelessége. Ez a belső lelki békesség, az Istenbe vetett hit, az Isten akarata szerint véghezvitt cselekedet eredménye. Ez a békesség erőt, biztonságérzetet, bátorságot, belső szellemi világosságot, bölcsességet és reménységet sugároz szét és a szellemi öntudat teljes, tökéletes kialakulását, kifejlődését segíti elő.
Az Isten fiainak békessége nem a külső világ támadásaival szemben való tehetetlenség és erőtlenség beismerése. A békességes tűrés nem a gyáváknak, a kishitűeknek, a tudatlanoknak az erénye. Csak az erőslelkű, a bölcs, a határozott irányt követő emberlelkek képesek békességes lélekkel, türelemmel várni a szenvedést okozó rossz elmúlását. Csak az igazság birtokában van ereje a léleknek hinni és bízni, mert a lélek legbensőbb öntudata érzi és tudja, hogy a rossznak nincs létjoga sem a múlandóban, sem az örökkévalóban. …
Csak a törvény útja marad a léleknek, a megismerés és a beismerés útja; a megbánás és a megtisztulás útja, az Isten útja. Ezen az úton megszűnik a bizonytalanság, a háborúság, a harc, a lehetőségek csalóka káprázata, mely a lelket egyre jobban a szenvedésbe vonzza. A törvényben, az Igazság védelmet nyújtó bizonyosságában a lélek szilárd talajon áll. Erre már lehet építkezni. Itt már nem omlik össze a lélek építkezése, ha felcsapnak is a hullámok a mélyből, nem ártanak többé, mert békességre talált és annak áldásában gyönyörködik. Azért boldogok a békességre igyekezők, mert ők már lelkükben hordozzák a békességet, és azért munkálkodnak, hogy ez a békesség kiteljesedjék a világra, és a világ megismerhesse azt a boldogságot, amit a békesség nyújt.”


A Hegyi beszéd szellemi magyarázata - A Névtelen Szellem tanításai Eszter médium útján – Magyar Szellemi Búvárok Pesti Egylete, 1999

Legfrissebb híreim

A HONLAP TARTALMA
Köszöntő A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Könyveim
Aktuális 2012 - A globális spirituális átalakulás Tanfolyamok, előadások
Spirituális világnézet A medialitás Ajánlás: Braco
A legismertebb ezoterikus irányzatok Az ember testei Válogatás írásaimból
A tanítvány útja A kegyelem A lélek szárnyai
Prófécia